By - catlover

Đất nước mình nghèo – từ suy nghĩ hay do ai?

Hằng năm, đến ngày khai trường hầu như ai cũng nhớ bài tập đọc do chủ tịch nước viết năm 1945: “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn